Tahlil Ücretleri

I- Tahlil Ücretlerinin Tahsil İşlemleri

7/10/2009 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinin 24 no.lu ekinde yayımlanmış olan gümrük laboratuvarlarında uygulanacak tahlil ücretleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce hazırlanan 8/10/2012 tarihli ve 2012/32 sayılı Genelgesi eki Numune Alma Kılavuzunda yer alan numune kapları için her bir tahlil itibariyle kullanılan kap adedi başına belirlenen ücretler, protokol yapılan bankalar aracılığı ile tahsil edilecektir.

II) Tahlil Ücretlerinin İade İşlemleri

a) Bir beyanname konusu numune için beyan sahipleri; mükerrer tahlil ücreti yatırılması, yanlış ücret belirtilmesi, fazla ücret ödenmesi, tahlili yapacak laboratuvar müdürlüğü adının yanlış seçilmesi gibi nedenlerle ücret iadesi taleplerini yazılı olarak ilgili laboratuvar müdürlüğüne yapacaktır. Yapılan başvurularda, iade talebinin gerekçesinin ve iadenin yapılması istenilen banka hesap numarasının (IBAN) belirtilmiş olması ile tahsilata ilişkin dekontun ve kesilmiş ise fatura aslının eklenmiş olması gerekmektedir.

b) İlgili laboratuvar müdürlüğünce iade talebi incelenerek;
            1- Talebe ilişkin bedel iadesi yapılmayacak ise, yasal süreler içerisinde gerekçelerini içeren bir yazı ve belgeleriyle birlikte ilgilisine bildirilecektir.                                     
            2- Bedel iadesi gereken talep, dilekçe ve eki belgelerle birlikte en geç başvuru tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde iade işlemini yapması için Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğüne, bilgi için tasfiye işletme müdürlüğüne gönderilecektir.

c) Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü de, beyan sahibince verilen dilekçe ve ekinde yer alan bilgilerin kontrolünü yaparak iade işlemini gerçekleştirecektir.

III) Fatura Düzenleme İşlemleri

a) Gümrük laboratuvarı tahlil hizmeti karşılığında alınan ücret için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenmesi gereken faturaları, tahlili yapan laboratuvar müdürlüğü veya laboratuvar giderlerini gerçekleştiren tasfiye işletme müdürlüğünce görevlendirilen personel düzenleyecektir. Laboratuvar hizmeti verildikten sonra fatura iptali ve ücret iadesi yapılmayacaktır.

b) Fatura, ilgili personel tarafından tahlile ilişkin tahsilat bilgileri banka programından kontrol edilerek düzenlenecektir. Düzenlenen fatura, ilgilinin hazır bulunması halinde elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da ilgilinin adresine gönderilebilecektir.

*Laboratuvar tahlil ücretlerinin yatırılabileği Bankalar ve hesap numaralarına ulaşmak için tıklayınız.