Gümrük Müşavirleri Dairesi

02 Ocak 2020

1. Gümrük Müşaviri Kimdir?
Gümrük İdarelerinde iş ve işlem yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden alacakları vekaletle onlar adına iş takibinde bulunan meslek mensuplarıdırlar.
  
2.Her Gümrükçüyüm diyen Gümrük Müşaviri midir?
 Hayır. Gümrük Müşavirliği izin Belgesi, eğitim ve staj şartlarını sağlayan kişilerin Bakanlıkça yapılan sınavları geçmesi sonrasında verilmektedir. “Gümrükçüyüm” diyenlerden izin belgesini göstermesini isteyiniz.
 
3.Gümrük Müşavirleri Memur mudur?
 Hayır. Gümrük Müşavirleri özel sektör çalışanlarıdır. Kişilerden aldıkları vekalet üzerine verdikleri hizmetler dolayısıyla serbest meslek makbuzu veya fatura keserek verdikleri hizmetin bedelini tahsil ederler.  
 
4.Gümrük İşlemlerinde bir Gümrük Müşavirine vekalet vermek zorunda mıyız?
 Hayır. Herkes gümrük ile ilgili iş ve işlemlerini kendisi takip edebileceği gibi vekaletle bir gümrük müşavirini de yetkilendirebilir.
 
5.Gümrük Müşavirlerinin Hizmet bedellerinde bir standart var mıdır?
 Evet. Gümrük Müşavirleri her yıl yayımlanan Asgari Ücret Tebliği ile belirlenen ücretin altında çalışamazlar.    
 
6.Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi koşullara sahip olmak gerekmektedir?

Gümrük müşavir yardımcılığı sınavına giriş koşulları Gümrük Kanunun 227/1. Maddesinde düzenlenmiştir.
 l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c)
Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme,  muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya  denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında 1 yıl çalışmış olmak,

h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,
 
Gümrük müşavirliği sınavına giriş koşulları Kanunun 228/1. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 228. Maddesine göre gümrük müşavirliği sınavına gireceklerin Kanunun 227/1 maddesinin f-ii alt bendi hariç olmak üzere aynı fıkradaki diğer koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle taşımak ve iki yıl süre ile bir gümrük müşavirinin yanında gümrük müşavir yardımcılığı yapması Gerekmektedir.

 
 7. Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Gümrük müşavirliği sınavına girebilmek için Gümrük Kanununun 227/f-i bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde de yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları, gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için anılan Kanunun 227/f fıkrasında yer alan yer alan  bölümlerden mezun olma ve diğer koşulları da sağlamaları halinde gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedirler.
 
8.Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı çalışma ve staj süreleri nasıl hesaplanır?
Bir ve iki yıllık staj ve çalışma sürelerin hesaplanmasında SGK'dan alınmış hizmet dökümlerinde yer alan süreler dikkate alınır.
Farklı yerlerde çalışılan sürelerin tamamı hesaplamaya dahil edilir. Aynı anda iki farklı müşavir yanında yapılan çalışmalardan sadece biri hesaplamaya ilave edilir.

 
9.Sınava gireceklerin koşulları ne zaman sağlaması gerekir?
Kanunun geçici 6. maddesine göre sınava girecekler koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle sağlaması gerekmektedir.
Örneğin 2013 yılında müşavirlik sınavına girecek adayların 01.01.20013 tarihinden önce okullarından mezun olmaları ve iki yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.
 

10.Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin hangi belgeler ile gümrük müşavirleri derneklerine  başvurması gerekmektedir?
 Sınavla Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili derneğe müracaat etmesi gerekmektedir.

-Nüfus cüzdanı sureti,
-Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi,
-2 adet vesikalık renkli resim,
-T.C. kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Vergi dairesine gümrük müşavirleri için 2020 yılında yılı için
4.665, 80 TL’lik, gümrük müşavir yardımcıları için 2.330, 70 TL’lik harcın yatırıldığına dair makbuz aslı.
(Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.)

Bakanlığımızdan emekli olanların söz konusu belgelere ilaveten Bakanlığımızın uygunluk yazısını da eklemeleri gerekmektedir.

 
11.Gümrük müşavirliği firmaları farklı işler yapabilirler mi?
 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde gümrük müşavirliği firmalarının gümrük işlemleri dışında başka bir faaliyette bulunmasına engel teşkil edecek bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
12.Kullanıcı şifreleri ile ilgili sorunlar için nereye başvurulması gerekmektedir?
 Gümrük müşavirlerinin kullanıcı kodlarına ilişkin başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda sonuçlandırılmaktadır.
 
13.Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilir mi?
 Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilmektedir. Ancak, şirketin en az bir ortağının gümrük müşaviri olması zorunludur.
 

14.Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesini hak edenlerin nereye ve ne kadar harç yatırması gerekmektedir?
 2020 yılı için geçerli olmak üzere gümrük müşavirleri için
4.665, 80  TL, gümrük müşavir yardımcıları için 2.330, 70 TL harcın vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.
 

15.Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Tedbir mahiyetinde gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgelerinin geri alınmasına ilişkin ne gibi değişiklikler yapılmıştır?
Yapılan değişiklikle Bakanlık müfettişleri ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgelerini geçici olarak alınması 6 ay ile sınırlandırılmıştır. Ancak, 3713 sayılı Kanun kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgelerinin kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınacağı hüküm altına alınmıştır.

16. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Ne Demektir?
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, daha önce Bakanlığımız tarafından yapılan bazı işlemlerin, mevzuatta belirlenen şartları taşıyan gümrük müşavirlerine verilen yetki belgesiyle yaptırılmasıdır.
 
17. Kimler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilir?
YGM’ler Tebliğ kapsamında belirlenmiş tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen kişilerdir. YGM olmak için öncelikle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak gerekir.
Anılan izin belgesine hak sahibi olup en az yedi yıl süre ile sahip olan gümrük müşavirleri ile Gümrük idaresinde en az 10 yıl Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü, Ticaret Uzmanı, Ticaret Müfettişi, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde çalışarak sınavsız gümrük müşavirlik izin belgesi verilen kişiler son 5 yıl içinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası veya üç defadan fazla disiplin cezası almamışlarsa Bakanlığımıza (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Bu kişiler YGM olabilmek için Yönetmelikte belirlenmiş diğer kriterleri de (65 yaşını doldurmamış olmak, belirlenmiş bölümlerden en az lisans mezunu olmak, adli sicil kaydı bulunmamak) taşımaları halinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilir.
 
18.YGM başvuru dosyasında hangi belgeler olmalıdır?
YGM olarak Bakanlığımıza yetkilendirilmek üzere başvuran gümrük müşavirlerinin hazırlayacağı dosyada; dilekçeleri ile birlikte Tebliğ ekinde yer alan Başvuru Formu, Diploma, Taahhütname, Vekâlet Bildirgesi ile Adli Sicil Belgesi, 2 adet fotoğraf, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren firmadan ayrıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve YGM’lik faaliyetini tüzel kişilik bünyesinde yürütecek ise firmaya ortak olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneği bulunmalıdır.
 
19.Başvuru nereye yapılır ve işlem ne kadar üsrede sonlandırılır?
Dilekçe ve ekleri Bakanlığımızca gümrük müşavirinin işlem dosyası ile birlikte incelenmekte ve uygun görüldüğü takdirde anılan gümrük müşaviri YGM olarak yetkilendirilmekte ve gerekli sistemsel tanıtımlar yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin Tebliğimize göre 60 gün içinde sonlandırılması gerekmektedir.
 
20.Gümrük Müşaviri (GM) ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) arasında ne gibi farklar vardır?
Gümrük Müşavirleri dolaylı temsil yöntemiyle ihracatçı/ithalatçımızın gümrük işlemlerini takip ederler. YGM’ler ise bu yöntemle iş takibi yapamazlar, bunun yerine özellikle antrepolar için tespit raporları ile belirlenen diğer özel konularda tespit raporları düzenlerler.
 
21.Bir kişi hem Gümrük Müşavirliği hem de YGM lik yapabilir mi?
Hayır. Bu iki mesleğin farklı görev alanları vardır. Aynı anda iki meslek birden yapılamaz. Kendisini YGM olarak tanıtan kişilerden Bakanlıkça verilen Yetki Belgesini göstermesi talep edilmelidir.
 
22.YGM’ler hangi tespit işlemlerini yapabilir?
YGM’ler Tebliğ kapsamında; Antrepo, Geçici İthalat, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Nihai Kullanıma Tabi Eşya İthalatı, Dahilde İşleme Rejimi, A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanları, Tedarikçi Beyanı, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ve Onaylanmış ihracatçı Yetkisi (tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde), Çok Zor Durum tespiti açısından Gümrükle ilgili borçlarının tecil ve taksitlendirmesi, eşyanın tesliminden sonra beyannamede düzeltme talebi ve Takas İşlemlerinde KKDF muafiyeti uygulanması ile ilgili Tespit İşlemlerini yapabilirler.
 
23.YGM’lere nasıl ulaşabilirim?
YGM’lere özel hazırlanmış olan ve http://ygms.ticaret.gov.tr web sitesinde yer alan YGMS programındaki “YGM Listesi” sekmesinden tüm YGM’lerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir.