2020 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

06 Ocak 2020

2020 Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
 
Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ülkemizde dış ticaret faaliyetlerinin hızlı, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.
Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendine göre Gümrük Müşavir Derneklerince gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi Bakanlığımızca uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulmaktadır. Söz konusu tarifenin hazırlanması aşamasında gerek müşavir derneklerinin gerekse faaliyet alanlarındaki sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır.
Bu çerçevede, 2020 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2019 tarihli, 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Tarife değişikliğine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-12.htm